Apostille

/Apostille
Apostille 2019-09-06T10:17:21+02:00

Slovo “apostille” pochádza z Francúzska a v slovenčine sa často vyskytuje ako apostila alebo apostille. Apostila je osvedčenie, ktorým sa overuje podpis a odtlačok pečiatky na verejnej listine za účelom jej použitia v niektorom zo štátov, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (tzv. Haagský dohovor). Apostille nahrádza aj superlegalizáciu, teda zahraničná verejná listina, ktorá je apostilovaná, sa môže použiť bez ďalšieho overenia na území ktorejkoľvek inej zmluvnej strany Dohovoru a pred ktorýmkoľvek jej orgánom. Apostille neosvedčuje pravdivosť obsahu verejnej listiny, ku ktorej je pripojená. Ak je osvedčenie správne vyplnené, osvedčuje hodnovernosť podpisu, funkciu osoby, ktorá listinu podpísala, a prípadne pravosť pečate alebo odtlačku pečiatky na listine.

Apostille sa umiestňuje na verejnú listinu, prípadne na jej nadstavenie, tzv. allonge, ktoré je súčasťou listiny, ktorú overuje. Osvedčenie musí obsahovať potrebné náležitosti, ktorými sú:

 • údaje o krajine pôvodu,
 • identifikácia osoby, ktorá verejnú listinu vystavila,
 • miesto a dátum osvedčenia,
 • informácie o orgáne, ktorý vystavil apostil,
 • identifikačné číslo osvedčenia,
 • pečiatku a podpis osoby, ktorá vystavila apostil.

V prípade, že bol apostille pripojená k verejnej listine, tak je táto listina použiteľná a akceptovateľná verejnými orgánmi štátov, ktoré pristúpili k Haagskemu dohovoru. V prípade, že ide o krajiny, ktoré nepristúpili k Dohovoru, tak je potrebná vyššia legalizácia na ambasáde, alebo konzuláte danej krajiny.

 • Mám záujem

  Máte záujem o apostille?

  Neváhajte nás kontaktovať s Vašou požiadavkou na apostille vyplnením formuláru.
  Mám záujem

Pomôžeme Vám

Či už sa nachádzate na Slovensku alebo v zahraničí, dokážeme Vám rýchlo a spoľahlivo vybaviť Vašu požiadavku. Zabezpečíme všetku potrebnú dokumentáciu a apostilované dokumenty doručíme priamo k Vám. Dokážeme Vám zabezpečiť apostilovanie dokumentov vo všetkých jurisdikciách sveta (vrátane: Slovensko, Česko, Hong Kong, Veľká Británia, USA).

Všetko, čo potrebujete urobiť je vyplniť formulár, ktorý nám zašlete, prípadne donesiete osobne a všetko ostatné už my vybavíme za Vás. Dohliadneme na vybavenie a osvedčenie dokumentov apostilou, prípadne aj na ich úradný preklad, ak to bude potrebné. Apostilované dokumenty Vám zašleme poštou, alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne u nás v kancelárii.

Kedy je potrebný apostille?

V dnešnej dobe sa ľahko môžete dostať do situácie, keď potrebujete oficiálny dokument použiť v zahraničí. V prípade, že ste v krajine, ktorá je stranou Haagskeho dohovoru, tak na preukázanie pravosti verejnej listiny ju potrebujete apostilovať.

Podľa Haagskeho dohovoru nie sú verejnými listinami listiny vystavené diplomatickými a konzulárnymi úradníkmi a správne listiny, ktoré sa bezprostredne dotýkajú obchodných alebo colných činností. Za verejné listiny sa podľa daného Dohovoru považujúú všetky listiny, ktoré vydal justičný orgán, alebo justičný pracovník, patria tu aj notárske písomnosti, správne listiny a úradné osvedčenia.

Súkromné listiny sa neoverujú, ale je možné apostilovať verejné listiny súkromného charakteru, ako je rodný či sobášny list, ale tiež listiny obchodnej povahy, ktorými sú napr. výpisy z obchodného registra alebo doklad o registrácii obchodnej známky.

 • Mám záujem

  Máte záujem o apostille?

  Neváhajte nás kontaktovať s Vašou požiadavkou na apostille vyplnením formuláru.
  Mám záujem

Najčastejšie situácie, ktoré vyžadujú apostilovať verejné listiny, sú tieto:

 • Chcete uzavrieť manželstvo v zahraničí a potrebujete predložiť Vaše rodné listiny alebo preukaz totožnosti
 • Chcete zapísať Vaše deti do školy v zahraničí a potrebujete predložiť ich rodné listy
 • Po štúdiu v zahraničí sa vraciate do svojej domovskej krajiny a chcete tu použiť svoje diplomy či vzdelávacie certifikáty
 • Uchádzate sa o prácu v zahraničí a potrebujete doložiť doklady preukazujúce Vaše vzdelanie
 • Chcete splnomocniť zástupcu aby konal vo Vašom mene v zahraničí a zástupca potrebuje predložiť plnú moc
 • Chcete kupovať nehnuteľnosť v zahraničí alebo byť účastníkom súdneho konania a potrebujete preukázať svoju totožnosť
 • Osoba zomrela v zahraničí a vy potrebujete predložiť jej úmrtný list napríklad na účely vyplatenia poistného plnenia
 • Chcete si otvoriť pobočku či bankový účet pre Vašu spoločnosť v zahraničí

Apostille budete potrebovať aj v situáciach, keď budete potrebovať použiť verejnú listinu a preukázať jej autenticitu v krajine, ktorá pristúpila k Haagskemu dohovoru. Apostilácia stačí vo všetkých krajinách, ktoré sú zmluvnou krajinou Dohovoru o apostile.

Existujú aj krajiny, kde nie je potrebná apostilácia ani legalizácia. Ide predovšetkým o štáty, medzi ktorými je uzatvorená dvojstranná zmluva o právnej pomoci.

Superlegalizácia je potrebná vo všetkých krajinách, ktoré nie sú zmluvnou stranou Dohovoru.