Nostrifikácia dokladov o dosiahnutom vzdelaní

/Nostrifikácia dokladov o dosiahnutom vzdelaní
Nostrifikácia dokladov o dosiahnutom vzdelaní 2020-09-28T18:45:52+02:00

Postup uznávania rovnocennosti dokladov o dosiahnutom vzdelaní, ktoré boli vydané školami v zahraničí sa riadi viacerými právnymi normami.

Prvou z nich je zákon NR SR č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalším zákonom upravujúcim tento process je zákonč. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Netreba však zabudnúť aj na zákon č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a rovnako tak aj na príslušné medzinárodné zmluvy.

Doklad o vzdelaní získaný po absolvovaní vysokoškolského vzdelania I. alebo II. stupňa získaný v zahraničí uznáva vysoká škola v SR, uskutočňujúca študijný program v totožnom alebo príbuznom študijnom odbore. Rozhodnutie o rovnocennosti predmetných dokladov o vzdelaní je upravené zákonom č. 131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 238/2005 o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní.

Proces uznávania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami upravuje zákon NR SR č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nostrifikácia sa vzťahuje iba na doklad o ukončenom vzdelaní, ten však nie je dokladom o odbornej kvalifikácii a je možného ho použiť len na akademické účely. Takýmto účelom je napríklad pokračovanie v ďalšom štúdiu. .

Absolvent štúdia na zahraničnej škole podľa miesta svojho pobytu predloží doklady na príslušný Okresný úrad v zmysle §36 alebo §39 zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doručením žiadosti sa začína konanie o uznaní dokladu o vzdelaní.

Obsahové náležitosti žiadosti :

– meno a priezvisko),

– adresu trvalého alebo obdobného pobytu,

– predmet žiadosti,

– názov a adresu uznanej základnej alebo strednej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala,

– rok ukončenia štúdia,

– podpis žiadateľa.

K žiadosti je taktiež potrebné priložiť prílohy. Sú nimi:

– kópia dokladu totožnosti (pri sebe treba mať aj originál doklad),

– osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní,

– výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,

– potvrdenie uznanej strednej školy o rozsahu praktického vyučovania, v prípade stredného odborného alebo úplného stredného odborného vzdelania,

– overenie pravosti podpisov a otlačku pečiatky školy na doklade o ukončenom

vzdelaní orgánom štátu pôvodu, ktorý je príslušný na jeho overenie, ak medzinárodnou zmluvou nie je stanovené inak,

– doklad o zaplatení správneho poplatku