Superlegalizácia sobášneho listu

/Superlegalizácia sobášneho listu
Superlegalizácia sobášneho listu 2020-09-23T10:26:03+02:00

Sobášny list je v zahraničí nevyhnutné superlegalizovať (teda legalizovať pre danú krajinu) predtým, než ho môžete použiť na účely rôznych ďalších výkonov úradov či ambasád. Ako tento pomerne zložitý proces prebieha?

Použitie sobášneho listu a jeho superlegalizácia

Pri sobášnom liste sa jedná o fundamentálny dokument, ktorý budete potrebovať k vybaveniu rôznych úkonoch na štátnych a samosprávnych úradoch v zahraničí, vrátane ministerstiev a ambasád. Disponuje ním každý, kto niekedy vstúpil do manželstva. Ak sa vás teda táto skutočnosť týka, budete ho pre úspešné vybavenie vašich záležitostí na dotknutých úradoch celkom prirodzene potrebovať, avšak v jeho superlegalizovanej podobe.

Ktoré štandardné úkony predpokladajú predloženie superlegalizovaného sobášneho listu ?

Úplne bežne sa s nevyhnutnosťou superlegalizácie sobášneho listu stretnete ak vybavujete:

  • prídavky na dieťa narodené v zahraničí
  • v zahraničí ste sa narodili vy, ale chystáte svadbu (tu budete potrebovať tiež superlegalizované potvrdenie o štátnom občianstve)
  • dvojité občianstvo
  • prechodný pobyt v cudzine
  • miestne úradné úkony, ku ktorých vybaveniu potrebujete sobášny list

Superlegalizácia sobášneho listu v domovskej krajine

Na Slovensku je superlegalizácia sobášneho listu pomerne komplexným procesom. Budete k nemu potrebovať, samozrejme, sobášny list v origináli nie staršom ako tri roky. Superlegalizácia akéhokoľvek druhu kópie sobášneho listu nie je možná. V nevyhnutnom prípade ho viete získať v podobe druhopisu – teda oficiálnej kópie, jedinej, ktorú superlegalizovať možné je. Pripravte sa však na zákonnú lehotu tridsiatich dní na vystavenie druhopisu a tiež príslušný poplatok za úradný výkon. Nezabudnite si teda o vystavenie druhopisu požiadať s dostatočným časovým predstihom. Vybavenie nového sobášneho listu dokážeme spoľahlivo a v krátkom čase zariadiť vo vašom mene.

Aké situácie vás môžu stretnúť pri superlegalizácii sobášneho listu v zahraničí

Superlegalizaciu sobášneho listu je možné zrealizovať aj mimo hraníc vašej domovskej krajiny. Dohliadnite však na už spomínaný vek vášho sobášneho listu a tiež na fakt, že sa musí jednať o originál. V neposlednom rade treba vziať do úvahy poplatky spojené s vybavením superlegalizácie.

Ako v zahraničí uhradíte superlegalizáciu sobášneho listu

Platobná karta, bankový prevod, hotovosť a kolok. To sú vaše možnosti úhrady výkonu superlegalizácie na Slovensku. Avšak v zahraničí mnohé úrady neprijímajú úhradu kartou ani prevodom. V týchto prípadoch je potrebné disponovať hotovosťou v mene príslušnej krajiny, príp. kolkom alebo šekom. Klasickým príkladom sú štátne a federálne úrady. Tieto sú schopné úhradu akceptovať výhradne formou šeku (tu však nesmiete zabúdať na to, že tento šek musí byť prepojený s lokálnym bankovým účtom vedeným v lokálnej mene a navyše, samozrejme, s dostatočným disponibilným zostatkom) kolkom, prípadne (a nie je to pravidlom) v hotovosti.

Pozor na lehotu na vybavenie

Vek dokumentu nepresahujúci 3 mesiace vyžadujú takmer všetky banky, úrady a ďalšie inštitúcie. Napríklad pri zakladaní živnosti vám však takýmto spôsobom vznikne časový problém, vyplývajúci zo skutočnosti, že zahraničná banka pre overenie firemného účtu vyžaduje už superlegalizovaný výpis z obchodného registra, ktorý rovnako nie je starší ako 3 mesiace. Problém nespočíva iba vo veku výpisu z registra, oba dokumenty totiž nesmú presiahnuť 3 mesiace od dátumu superlegalizácie.

Podobným príkladom je napríklad vybavovanie prechodného pobytu, ku ktorému potrebujete superlegalizovaný výpis z registra trestov starý najviac tri mesiace. Vybavovanie jednotlivých dokumentov totiž môže trvať rádovo dlhšie. Obzvlášť vtedy, keď tieto úkony vybavujete na diaľku.

Je možné nechať si superlegalizovaný sobášny list poslať?

Aby vám príslušný dokument v zahraničí mohol byť superlegalizovaný, ste povinný poskytnúť jeho originál. Ak si ho následne prajete nechať zaslať poštou, príslušné úrady od vás budú potrebovať priloženie spiatočnej riadne ofrankovanej obálky (zahraničnou známkou) s adresou prijímateľa. Môžete sa obrátiť tiež na služby kuriérskych spoločností, ktoré akceptujú platbu prevodom a zvyšok zariadia za vás. Obozretný treba byť v prípade, keď i známe kuriérske spoločnosti túto službu neposkytujú zahraničným zákazníkom. Naša spoločnosť je odborníkom na vybavovanie superlegalizácie sobášnych listov a ďalších listín. Obráťte sa s vašou požiadavkou na nás a zvyšné náležitosti zariadime my.

Formuláre žiadosti o superlegalizáciu sobášneho listu a ich vypĺňanie

Každá krajina má pre superlegalizáciu sobášneho listu vytvorené svoje formuláre žiadosti, a to nielen s vlastným obsahom, ale zvyčajne tiež v jazyku danej krajiny. Úspešné vybavenie overenia predpokladá najmä správne a úplné vyplnenie týchto žiadostí, pričom každá krajina môže vyžadovať mierne odlišné informácie. V okamihu zaslania nesprávneho, resp. nesprávne či neúplne vyplneného formulára, s vysokou pravdepodobnosťou vás čaká zamietnutie a nevyhnutnosť naštartovania celého procesu odznova.

Pozor si dajte tiež na aktuálnosť príslušných formulárov. Tak ako na Slovensku, i v zahraničí sú tieto predlohy žiadostí aktualizovaná podľa aktuálnych požiadaviek a zákonov. Aj relatívne „mladý“ formulár preto môže byť neaktuálnym a z dôvodu nevyhovenia zákonným požiadavkám bude vaša superelgalizačná žiadosť príslušným úradom zamietnutá.

Pri vypĺňaní formulára žiadosti o superlegalizáciu sobášneho listu je nevyhnutná tiež znalosť cudzieho jazyka vrátane odborných a právnych termínov. Inak sa môžete opäť dostať na začiatok procesu a to „iba“ kvôli chybne vyplnenej žiadosti. Tým sa vaša snaha o superlegalizáciu sobášneho listu opäť o čosi predĺži a predraží.

Štátna a federálna superlegalizácia, ktorej podlieha vaša žiadosť?

Existujú krajiny, v ktorých bude postačovať jedna štandardizovaná žiadosť. Je však potrebné vedieť, či krajina, v ktorej o superlegalizáciu sobášneho listu žiadate, spadá pod federatívne usporiadanie (ako napr. USA), kde sa každý štát riadi aj vlastnými zákonmi a ustanoveniami. Preto už pri vypisovaní formulára žiadosti musíte porozumieť a dokázať rozlíšiť pojem štátna a federálna superlegalizácia a štátna superlegalizácia.

Tento zmätok pri žiadaní o superlegalizáciu pritom môže nastať i pri iných príležitostiach, napríklad keď potrebujete týmto spôsobom overiť svoje vysvedčenia, diplomy či iné doklady o vzdelaní, výpis z trestného registra a ďalšie. Preto odporúčame skutočne dôkladné preštudovanie si všetkých inštrukcií k náležitostiam, ktoré vaša žiadosť musí naplniť. Ak vám už teraz je jasné, že i týmto spôsobom sa celý proces iba predĺži, neváhajte sa s dôverou obrátiť na nás ako odborníkov na vybavenie superlegalizácie, rýchlo a bez nadbytočných poplatkov.

Vystavenie originálu superlegalizovaného dokumentu

V prípade žiadosti o superlegalizáciu výpisu z trestného registra či sobášneho listu potrebujete okrem vlastnej superlegalizácie získať i samotný dokument, ku ktorému sa superlegalizácia bude vzťahovať. Navyše určité overované dokumenty majú iba obmedzenú platnosť, pričom oficiálne inštitúcie zvyčajne akceptujú výhradne dokumenty mladšie než 3 roky, vo výnimočných prípadoch dokonca mladšie než šesť mesiacov.

Superlegalizácia či apostilácia sobášneho listu?

Priebeh overovania a legalizácie listín môže byť vo viacerých krajinách skutočne komplikovaný. Základom je už pri vypĺňaní formulára žiadosti vedieť, ktorú úroveň overenia reálne potrebujete. Kým v jednej krajine by vám postačovala apostilácia, v ďalšej už bude potrebná superlegalizácia. Takýto problém celkom bežne vzniká trebárs pri predaji či kúpe podniku v cudzine. K vybaveniu vhodného overenia je nevyhnutná tiež znalosť lokálnych zákonov, preto sa vždy obráťte na odborníka, ktorý vám s vybavením žiadosti pomôže.

Nostrifikácia vysvedčení, diplomov a oprávnení

Práca či štúdium mimo Slovenska? Určite skvelý nápad. Pri oboch príležitostiach však nezabudnite na úradné uznane získaných oprávnení, ktoré sa odborne nazýva nostrifikácia.

Jedná sa o druh overenia používaný práve pri overovaní dokladov súvisiacich so vzdelaním a vzdelávaním, akými sú akademické tituly, indexy, vysvedčenia, diplomy a pod. K overeniu takýchto akademických listín je potrebné presne určiť dokumenty, ktorý k nostrifikácii vlastne potrebujete. Procedúra je časovo náročná, myslite na ňu s predstihom a včas iniciujte jej začiatok.

Všetky z uvedených úkonov vieme zaobstarať vo vašom mene, v najkratšom možnom čase a bez zbytočných poplatkov. S dôverou nám môžete zveriť superlegalizáciu a postum vášho sobášneho listu, rozlíšenie s aspotilou, nostrifikáciu vašich akademických dokladov, zaobstaranie originálov i potrebných prekladov.

Apostil vs superlegalizácia

jún 26th, 2020|0 Comments

Ak ste sa rozhodli opustiť Slovensko a sťahujete sa do zahraničia, prípadne si tam hľadáte prácu, tak s budete s najväčšou pravdepodobnosťou potrebovať preklad slovenských verejných listín do cudzieho jazyka. Okrem úradného prekladu Vám vieme zabezpečiť aj osvedčenie [...]

Superlegalizácia dokumentov – Čína

jún 23rd, 2020|0 Comments

Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike je oprávnené vykonávať superlegalizáciu dokumentov vydaných v SR pre účel ich použitia v ČĽR. Dokumenty, ktoré je možné superlegalizovať sa delia na dva druhy. 1.    Dokumenty s osobným obsahom [...]

TUNISKO ZAČALO AKCEPTOVAŤ APOSTIL

december 18th, 2019|0 Comments

10. júla 2017 pristúpilo Tunisko k Haagskemu dohovoru z 5. októbra 1961, ktorým sa ruší požiadavka legalizácie zahraničných verejných listín (Apostilský dohovor). Tunisko preto od 30. marca 2018 začala prijímať apostil v rámci legalizácie dokumentov. [...]

APOSTILÁCIA V MONTSERRAT

december 18th, 2019|0 Comments

Keďže ostrov Montserrat patrí k Zámorskému územiu Spojeného kráľovstva, je tiež súčasťou Haagskeho dohovoru. A tak všetko, čo budete potrebovať k overeniu vášho dokumentu je apostil. Úrady, ktoré vydávajú apostily sa líšia podľa toho, v akom štáte o ňu [...]

Apostilácia cestovného pasu

december 18th, 2019|0 Comments

Či už sa chystáte pracovať v zahraničí, plánujete svadbu v exotickej destinácii alebo chcete v zahraničí študovať, budete potrebovať apostilovať váš pas. Apostil je jednotne uznávaná certifikácia pravosti (legitimity), akceptujú ju všetky čenské krajiny Haagskeho [...]

APOSTILÁCIA V GUATEMALE

december 18th, 2019|0 Comments

GUATEMALA ODTERAZ AKCEPTUJE APOSTIL Guatemala 19. januára 2017 pristúpila k Haagskemu dohovoru z 5. októbra 1961, ktorým sa zrušuje požiadavka legalizácie zahraničných verejných listín (Apostilský dohovor). Guatemala preto od 18. septembra 2017 začala prijímať apostil v [...]