Slovník pojmov

/Slovník pojmov
Slovník pojmov 2019-11-21T16:19:54+02:00

Apostilácia

Akt vydania apostily podľa dohovoru o apostile. Dokument, ku ktorému sa apostila vydáva sa označuje ako „apostilizovaný“.

Vydanie apostily nahrádza často ťažkopádny, časovo náročný a nákladný proces legalizácie dokumentu. Legalizácia je pojem, ktorý sa stále používa a môže znamenať „apostilovať“ alebo „ďalej potvrdzovať“. Často sa používa v prípadoch, ktoré by sa dali označiť aj ako „stratené v preklade“.

Žiadateľ

Osoba žiadajúca o vydanie apostily.

Osvedčovanie / atestácia

Akt ďalších legalizačných procesov s krajinami, ktoré nie sú členmi dohovoru o apostile.

Aktualizovaný zoznam všetkých zmluvných štátov je k dispozícii na našej sesterskej stránke.

Autentifikácia / overovanie

Všeobecný pojem, ktorý bežne odkazuje na proces overovania pôvodu verejnej listiny/dokumentu. Autentifikácia a legalizácia sa často používajú ako synonymá. Avšak autentifikácia môže odkazovať aj na procesu aspotilizácie.

Zmluvný štát

Štát, ktorý sa pripojil k apostilskému dohovoru, bez ohľadu na to, či tento dohovor nadobudol pre tento štát platnosť. Zmluvný štát, v ktorom dohovor vstúpil do platnosti, označujeme aj ako zmluvná srana. Aktualizovaný zoznam všetkých zmluvných štátov je k dispozícii na našej sesterskej stránke.

Vydanie apostily

Akt vydania apostily a jej pripojenie k príslušnej verejnej listine/dokumentu, na účely overenia jeho pôvodu.

Legalizácia

Proces overovania zahraničných verejných listín/dokumentov. Apostilácia dokumentov má rovnaký účinok ako legalizácia, ale je výsledkom zjednodušeného procesu zavedeného Haagskym dohovorom.

Predloženie verejnej listiny

Akt predloženia verejnej listiny v navrhovanom štáte určenia. Predloženie verejnej listiny sa môže vyžadovať alebo poskytovať (i) podľa práva štátu určenia (napr. v súdnom konaní alebo v žiadostiach o trvalý pobyt), alebo (ii) inou dohodou (napr. na základe obchodnej zmluvy alebo podania žiadosti súkromnou inštitúciou).

Verejná listina/dokument

Široký koncept, ktorý je ústredným bodom apostilského dohovoru. Verejný dokument je v zásade dokument vyhotovený orgánom alebo osobou konajúcou z úradného poverenia. Určenie toho, čo predstavuje verejný dokument, je výlučne vecou práva štátu pôvodu.

 Príjemca

Osoba, ktorej sa v cieľovom štáte predkladá apostilovaný verejný dokument.

Register apostíl

Register, v ktorom Úrad pre zahraničné veci a Britské společenstvo národov zaznamenáva údaje o každej vydanej apostile.

Cieľový štát

Štát, iný než štát pôvodu, kde sa predkladá (apostilizovaný) verejný dokument. Tiež sa zvykne označovať ako prijímací štát.

Štát pôvodu

Štát, ktorý verejný dokument vydáva, a ktorého príslušný orgán je požiadaný o vydanie apostily. Tiež sa môže označovať ako vyhotovujúci štát.