Superlegalizácia dokumentov – Čína

//Superlegalizácia dokumentov – Čína

Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike je oprávnené vykonávať superlegalizáciu dokumentov vydaných v SR pre účel ich použitia v ČĽR.

Dokumenty, ktoré je možné superlegalizovať sa delia na dva druhy.

1.    Dokumenty s osobným obsahom (rodný, sobášny, úmrtný list, rozsudok o rozvode manželstva, atď.)

2.    Dokumenty s obchodným obsahom (živnostenský list, doklad o registrácii ochrannej známky, atď.)

Podľa medzinárodných pravidiel pre overovanie dokumentov a čínskej konzulárnej praxe je superlegalizácia vykonávaná za účelom, aby mohli byť dokumenty vydané jedným štátom uznané úradmi na území iného štátu a boli právne platné bez pochybností o ich pravosti, pravosti pečiatky či podpisu na dokumente.

Dokument, ktorý má byť superlegalizovaný musí spĺňať nasledujúce podmienky:

1. Musí byť vydaný úradmi Slovenskej republiky; dokumenty vydané v Čínskej ľudovej republike alebo v iných krajinách nie je možné superlegalizovať na Veľvyslanectve ČĽR v SR.

2. Musí byť opatrený pečiatkou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

3. Musí byť opatrený súdne overeným prekladom do čínskeho jazyka.

4. Musí byť pravý a právne platný; jeho obsah výslovne nesmie byť v rozpore s čínskym právom alebo mať potenciál ohroziť čínske štátne, či verejné záujmy.

5. Pokiaľ má dokument určený na superlegalizáciu viac strán, musí byť zviazaný a zabezpečený pečaťou, pečiatkou a pod., aby bola zaručená jeho celistvosť a aby nebolo možné vyberať jeho jednotlivé časti.

Pre účely superlegalizácie dokumentu je potrebné predložiť nasledujúce listiny:

1. vyplnenú “Žiadosť o superlegalizáciu“,

2. originál dokumentu s pečiatkou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a jeho fotokópiu,

3. súdne overený preklad dokumentu do čínskeho jazyka a jeho fotokópiu,

4. originál a fotokópiu dokladu totožnosti žiadateľa,

5. ak sa superlegalizovaný dokument týka právnickej osoby, je potrebné predložiť jej overené plnomocenstvo, ak sa týka fyzickej osoby, je potrebné predložiť kópiu jej dokladu totožnosti.

Poplatky za superlegalizáciu:

Cena superlegalizácie dokumentu s obchodným obsahom je 40 eur a cena za superlegalizáciu dokumentu s obsahom odlišným od obchodného je 20 eur.

Superlegalizácia dokumentu je spravidla vyhotovená v priebehu 3 pracovných dní, výnimočne, so súhlasom konzula je ju možné vybaviť expresne do nasledujúceho pracovného dňa avšak za 30 eurový príplatok. Platba za superlegalizáciu sa realizuje hotovostne v ČSOB banke po prijatí žiadosti o superlegalizáciu na Konzulárnom oddelení Veľvyslanectva ČĽR v SR.

Superlegalizáciu je možné vybaviť osobne i v zastúpení (v zmysle bodu č. 5 zoznamu vyššie). Takto overený dokument je možné si vyzdvihnúť osobne, prípadne vyzdvihnutím poveriť tretiu osobu. Pre vyzdvihnutie dokumentu je potrebné predložiť doklady vydané Konzulárnym oddelením pri prijatí žiadosti a originál dokladu o úhrade v ČSOB banke, ktorý si Konzulárne oddelenie necháva.

By | 2020-06-23T16:57:01+02:00 jún 23rd, 2020|Superlegalizácia|0 Comments

About the Author: