Overená kópia dokumentov

//Overená kópia dokumentov

Overená kópia dokumentu je v podstate kópia originálneho dokumentu, ktorá je schválená príslušným orgánom v zmysle preukázania jeho autenticity. Tým, že je dokument overený sa ešte nepotvrdzuje autenticita pôvodného dokumentu. Znamená to len to, že kópia je autentickou kópiou  originálneho dokumentu.

Overená kópia sa používa hlavne v anglicky hovoriacich krajinách preto, aby ľuďom uľahčila možnosť získať duplikát alebo náhradný dokument. Tieto kópie podstatne nezvýšia vaše náklady pri vybavovaní dokumentov. Overené kópie sa vyžadujú k úradným, vládnym a zákonným účelom na dokázanie pravosti dokumentov. A umožnia držiteľovi, ktorý disponuje ich originálmi, aby mohol preukázať len kópiami pri už zmieňovaných prípadoch.

Certifikácia Dokumentu

Ak chcete získať overenú kópiu dokumentu kontaktujte nás na tel číslo +421 2 330 59 681 Následne nám môžete poslať originálne dokumenty, ktoré overíme našim právnym zástupcom za nízky poplatok 25€/za stranu. Tieto overené dokumenty sú často požadované pred udelením Apostille pečiatky. Môžu to byť následné dokumenty:

 • dokumenty týkajúce sa vzdelania (tituly, prepisy, atď.)
 • sobášne listy
 • rodné listy
 • úmrtný list
 • listy od ministerstva
 • vyúčtovania za energie
 • identifikačné karty
 • pasy
 • výpisy z účtu
 • Fotografia z vodičského preukazu.

Úrady oprávnené na certifikáciu dokumentov

Dokumenty môže overiť osoba, ktorá je na tento úkon oprávnená vládnym nariadením, notár alebo osoba, ktorá je v spoločnosti rešpektovaná. Tieto služby niekedy ponúkajú aj banky. Uvádzame zopár príkladov osôb oprávnených overovať dokumenty:

 • Zubní lekári
 • Učitelia
 • Notári alebo právni zástupcovia
 • Banky
 • Náboženskí predstavitelia

Podmienky potrebné na získanie overenej kópie

Na niektoré podmienky by ľudia pri overovaní nemali zabúdať. Sú to:

Overovateľ overenej kópie dokumentu by nemal mať vzťah s držiteľom originálneho dokumentu.

Overovateľ overenej kópie by nemal mať rovnaké miesto bydliska ako držiteľ originálneho dokumentu.

Overovateľ overenej kópie by nemal byť v žiadnom vzťahu s držiteľom originálneho dokumentu.

Priebeh overovania

Po obdržaní dokumentu na overenie ho predložíme nášmu právnemu zástupcovi, ktorý vytvorí novú kópiu dokumentu a napíše na ňu: „Potvrdzujem, že je vernou kópiou originálu, ktorý som videl“.

 • Podpis dokumentu spolu s uvedením dátumu
 • Uvedenie mien pod miestom podpisu
 • V kópii sa niekedy uvádza aj telefónne číslo, adresa a zamestnanie

Overenie správnosti prekladu

Overenie správnosti úradného prekladu dokumentov, ktoré nie sú originálne v angličtine alebo waleštine, môže vydať iba licencovaný prekladateľ. Spoločnosť alebo osoba vykonávajúca preklad musí na preloženú kópiu uviesť nasledovné:

 • Preložená kópia je „pravdivým a presným prekladom originálneho dokumentu“.
 • Na kópii prekladu by sa mal uviesť dátum prekladu
 • Na kópii prekladu by sa malo uviesť celé meno, povolanie a kontaktné údaje osoby alebo príslušného orgánu, ktorý preložil originálny dokument.
By | 2019-11-21T12:00:15+02:00 november 21st, 2019|Overovanie dokumentov|0 Comments

About the Author: